onsdag den 9. februar 2011

De 13 forurenede industrigrunde efterladt af firmaet Collstrop

Collstrops industrigrund i Brabrand er ikke den eneste forurenede industrigrund efterladt af firmaet Collstrop. Der findes rundt omkring i landet 13 forurenede industrigrunde efterladt af firmaet Collstrop. De er forurenet med ubehagelige ting som arsen, kobber, krom, kulbrinter, phenoler, tjærestoffer, flygtige oliestoffer (BTEX) og tungmetaller.
Collstrop forsøger blandt andet at undskylde sig med, at forureningen er sket for mange år siden, og at datidens miljølovgivning var for lempelig.
Den information som 3F har fået fra tidligere ansatte om virksomhedens håndtering af giftstoffer og sagen om de 300 tønder med giftig imprægneringsslam som firmaet gravede ned på grunden ved Esrum Sø, inden den blev fraflyttet, selvom der fra myndighedernes side var stillet krav om, at giftigt affald skulle fjernes fra pladsen ved fraflytning, viser dog at det ikke kun var datidens miljølovgivning, der havde mangler. Et lige så stort problem er firmaets tilsyneladende manglende moral. De har kort sagt opført sig som nogle svin.

Herunder viser jeg et lettere redigeret uddrag af Miljøstyrelsens redegørelse over de 13 collstropgrunde. Der er links til Miljøstyrelsens fulde redegørelse nederst i indlægget.

Region Nordjylland

Aalborg
Adresser: Krebsen 2, 6, 6A, 8, 10 og Drastrup Skovvej 33A Aalborg
Driftsperiode: 1970 - 2004
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2005 på hhv. vidensniveau 1 og 2.
Forureningsundersøgelse: Nordjyllands Amt laver i 1997 en undersøgelse, der skal fastslå om grunden er forurenet. I 2005 gennemføres med midler fra værditabsordningen en undersøgelse på Drastrup Skovvej 33A.
Forurening: Undersøgelserne konstaterer jordforurening med imprægneringsstofferne krom, kobber, arsen samt tjærestoffer.

Region Midtjylland

Horsens
Adresse: Grønlandsvej 9, Horsens
Driftsperiode: 1890 - 1978
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1985.
Forureningsundersøgelse: Der er af Vejle Amt (1988-1990) gennemført omfattende undersøgelser på grunden.
Forurening: Undersøgelserne viser en kraftig jord- og grundvandsforurening med tjærestoffer og phenoler. Forureningen siver ud i Horsens Fjord, og kan dermed udgøre en trussel for fjordens vand og natur.

Brande
Adresse: Fynsvej 20, Brande
Driftsperiode: 1978 - stadig aktiv
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2006.
Forureningsundersøgelse: Ringkøbing Amt har i starten af 1990'erne fået gennemført flere undersøgelser.
Forurening: Der er påvist arsenforurening i overfladejorden og krom i det grundvand, der ligger tæt på terræn.

Randers
Adresse: Jernholmen 3, Randers
Driftsperiode: 1966 - 2005
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2000.
Forureningsundersøgelse: Århus Amt udfører flere undersøgelser i 1990'erne, herunder boringer til grundvandet.
Forurening: Der konstateres en forurening med Tributyltin-holdigt (TBT) terpentin i grundvandet.

Brabrand
Adresse: Edwin Rahrs Vej 79, Brabrand
Driftsperiode: 1963 - 2007
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1992.
Forureningsundersøgelse: Århus Amt udfører en indledende undersøgelse i 1992. Virksomheden gennemfører herefter en frivillig undersøgelse i 1993. DR-Nyhedsprogrammet 21-søndag undersøger i sensommeren 2010 en vandgrav og jorden på grunden for forurening. Århus Kommune undersøger i september 2010 vandhuller i Langdalen nedstrøms grunden. Region Midtjylland vil inden årsskiftet have undersøgt, om sedimentet i vandhullerne i Langdalen er påvirket af forureningen fra grunden.
Forurening: Jordforurening med arsen og krom påvises i undersøgelserne fra 1992 og 1993. I september 2010 genfindes forureningen i såvel jord som vand. Denne gang med et højt indhold af arsen. Århus Kommune finder arsen i vandet i de to vandhuller nedstrøms grunden.

Stevnstrup ved Randers
Adresse: Skovboulevarden 6A, Langå
Driftsperiode: 1906 - 1930 (Jysk Telefon), 1930 - 2002 (Collstrop)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1990.
Forureningsundersøgelse: Forureningsudbredelsen på jorden og i grundvandet er undersøgt af virksomheden selv i 1991, 1992 og 1993. I 1999 udfører Århus Amt supplerende prøvetagning og analyse af grundvandet. I 2008 har den nuværende ejer udført supplerende undersøgelser og en jordhåndteringsplan med henblik på at opnå § 8 tilladelse til bolig/erhverv.
Forurening: Der er stedvis fundet kraftig jordforurening med tungmetallerne arsen, kobber og krom. Stedvis er der også fundet en grundvandsforurening med krom. Forureningen i grundvandet vurderes af det tidligere Århus Amt og Region Midtjylland ikke at udgøre noget problem i forhold Gudenåen og grundvandet.

Region Syddanmark

Odense
Adresse: Gøteborggade 14, Odense
Driftsperiode: 1970 - ? (Virksomheden er ophørt)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1985.
Forureningsundersøgelse: Der gennemføres undersøgelser i 1985, 1992, 1994, og 1995.
Forurening: I 1985 og 1992 viser undersøgelser forurening af jord og terrænnært grundvand med arsen, kobber og krom på et areal anvendt til afdrypning af imprægneret træ. I 1994 bliver der ved tilsyn og gravearbejde konstateret en forurening, som vurderedes at stamme fra en utæthed ved det dengang idriftværende anlæg. I 1995 gennemføres en supplerende undersøgelse af det daværende Fyns Amt. I den forbindelse bliver der, modsat tidligere, fundet meget indhold af arsen, krom og kobber i jorden. Undersøgelsen fører til, at virksomheden og amtet indgår et forlig, hvor virksomheden stiller et beløb på 100.000 kr. som sikkerhed i banken. Beløbet skal frigives til oprensning, hvis virksomheden fik ny ejer, gik konkurs eller fraflyttede grunden, uden at forureningen var fjernet. Aftalen blev indgået i oktober 1997 og var begrundet i forureningens ringe trussel imod grundvandet.

Region Hovedstaden

Allerød
Adresse: Rytterhegnet 3-5, Allerød
Driftsperiode: 1961 - 1981
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1986.
Forureningsundersøgelse: Det tidligere Frederiksborg Amt har gennemført undersøgelser i 1980, 1987, 1990, 1993, 1994 og 1995.
Forurening: I sandlag, ca. 15 meter under terræn er fundet forurening med arsen og phenoler. Der er fundet en udbredt arsenforurening i det terrænnære grundvand på store dele af grunden og lokale områder med organisk forurening og med phenol. I toppen af et dybereliggende grundvandsmagasin er fundet spor af phenol.
På tilstødende naboejendomme er fundet en fladedækkende arsenforurening i de terrænære jordlag. I toppen af bundsedimenterne i nabosøer er dele af søbredden forurenet med arsen.
På trods af at forureningen spreder sig ned i forskellige grundvandsmagasiner, er det vurderet, at grundvandsforureningen ikke umiddelbart udgør en trussel for vandindvindingerne i området.
Der foreligger ingen aktuel kontaktrisiko, idet grunden er ubenyttet og sikret mod offentligt adgang ved indhegning af hele grunden.

Allerød
Adresse: Kongevejen 97, Allerød
Driftsperiode: 1967 - 1974
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1991.
Forureningsundersøgelse: Skov og Naturstyrelsen gennemfører undersøgelser i 1980, 1981, 1985, 1986, 1989, og 1991. Det tidligere Frederiksborg Amt gennemfører en undersøgelse i 1988.
Forurening: Forurening af jord med arsen, krom og tjærestoffer.
Det terrænnære grundvandsmagasin er forurenet med phenoler og flygtige oliestoffer (BTEX), og et dybereliggende grundvandsmagasin er forurenet med phenoler.

Ishøj
Adresse: Industribuen 19, Ishøj
Driftsperiode: 1974 - 1990
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2001.
Forureningsundersøgelse: Der gennemføres en forureningsundersøgelse af jord og grundvand i 1992.
Forurening: Undersøgelsen påviser forurening med metaller, men også med kulbrinter og phenoler i jord og i det terrænnære grundvand.

Hvidovre
Adresse: Hammerholmen 8-16, Hvidovre
Driftsperiode: Der foreligger ikke en oversigt over, præcist hvornår forskellige selskaber har drevet virksomhed på grunden. Imidlertid fremgår det af sagens akter, at følgende selskaber har imprægneret træ eller oplagret imprægneret træ på grunden:
- N. P. Nicolajsen A/S
- Dansk A.-Træ, Hvidovre ApS (Opkøbt af: Collstrop – Dansk Træimprægnering A/S)
- Danske Trælast A/S
Forureningskortlagt: Grundene kortlægges i hhv. 2001 og 2005.
Forureningsundersøgelse: Der er gennemført forureningsundersøgelser i 1994 (Københavns Amt), 1997 (Dansk A-Træ/Collstrop), 1998 (Dansk A-Træ/Collstrop) og 2002 (Danske Trælast A/S).
Forurening: Ved alle forureningsundersøgelserne er der konstateret kraftig forurening med arsen. I undersøgelsen fra 1997 er der yderligere fundet forurening med krom og kobber.

Hillerød (Esrum)
Adresse: Matrikel 4ab og 4o i ejerlauget Stenholtsvang, Hillerød (55°57'22,62" N 12°21'20,46" E). I Miljøministeriets redegørelse står grunden opført som beliggende Jespervej 26. Grunden har ikke længere nogen officiel adresse, og i dag er Jespervej 26 en adresse i et villakvarter ca. 3 km. sydvest for Collstropgrunden.
Driftsperiode: 1936 - 1976
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1983.
Forureningsundersøgelse: Der er gennemført en række undersøgelser i 1977, 1989, 1990, 1991, 1991, 1992, 1994, 1995, 2000, 2006, og 2009. Herudover er Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden i gang med en undersøgelse.
Forurening: Der findes en meget kraftig jordforurening på grunden med hovedsagligt arsen, krom, og kobber. Det skønnes, at omfanget af forureningen er ca. 35 tons arsen, ca. 5 tons krom g ca. 7 tons kobber. Det terrænnære grundvand er forurenet med arsen. En del af dette drænes ud i grøfterne. De arsenkoncentrationer, der er fundet i det dybereliggende grundvand, er kun lidt højere end den naturlige baggrundsværdi.

Region Sjælland

Køge
Adresse: Værftsvej 1, 1a, 3, Cementvej 3, Køge
Driftsperiode: 1889 - ? (Virksomheden er ophørt)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1987.
Forureningsundersøgelse: Undersøgelser har konstateret en kraftig jord- og grundvandsforurening med tjærestoffer og tungmetaller. Forureningerne strømmer ad flere veje ud ad grunden. Den sydlige transportvej truer et boligområde. Den centrale og nordlige del af forureningen er arealmæssigt lukket af med parkeringsplads og vejområder. Såfremt at arealet ændres til mere følsom anvendelse, vil der skulle ske en oprensning/afværge. Der er ingen grundvandsinteresser i området, men det grundvand, der strømmer i nordnordøstlig retning, vurderes at transportere forureningen ud i Køge Bugt.


Derudover har firmaet også huseret på følgende adresser uden tilsyneladende at forurene dem. De er ihvertfald ikke forureningskortlagt af myndighederne endnu:

Kolding
Firmanavn: Collstrop Brande A/S
Adresse: Ambolten 20, 6000 Kolding

Nyborg
Firmanavn: Dura-Træ Træbehandling A/S
Adresse: Alsvej 4, 5800 Nyborg

Padborg
Firmanavn: Collstrop Dansk Træimprægnering A/S
Adresse: Korshøjvej 10, Frøslev, 6330 Padborg
Driftsperiode: 1985 - 2006 (overdraget til Frøslev Træ A/S)

Skodborg
Firmanavn: Sydjydsk Tryk Træ ApS
Adresse: Industriparken 5, Skodborg, 6630 Rødding


Referencer:
2010-12-22: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.
2010-12-22: Miljøministeriet: MPU alm. del Bilag 279 - Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC. (PDF-fil 51 KB)
2010-11-10: Folketingen: Lyt til møde i Miljø- og Planlægningsudvalget 10/11-2010: Åbent samråd med miljøministeren om oprensning af forurenede grunde efter Collstrops virksomhed (MP2-fil 18,4 MB)