onsdag den 22. december 2010

Collstrop-ansatte syge af giftstoffer

Efter fagforbundet 3F i oktober efterlyste tidligere ansatte ved træimpræneringsvirksomheden Collstrop, har de fået 27 henvendelser. Jesper Lund Larsen, der er miljø og arbejdsmiljøkonsulent i fagforbundet 3F, forventer at der kan rejses arbejdsskadesager i 10-15 af tilfældende.

DR Nyheder havde for et par dage siden en artikel om Jørgen Andersen, som tidligere har arbejdet for Collstrops træimprægneringsanstalt i Køge. Han har fået erstatning gennem Arbejdsskadestyrelsen grundet en hjerneskade pådraget af arbejdet med de giftige imprægneringsstoffer, krom, arsen og tjæreolie. Jørgen Andersen er utilfreds med, at hans helbred er blevet ødelagt ved arbejdet for Collstrop, og mener at den nuværende ledelse burde erkende fortidens synder.

Der burde være så meget mandfolk i dem, at de beklager fortidens arbejdsforhold.

Du kan stadig nå at henvende dig til 3F, hvis du mener at have pådraget dig en skade ved at arbejde for Collstrop. Du skal henvende dig inden årets udgang, hvor forældelsesloven gør, at der ikke længere kan rejses arbejdsskadesager for arbejdet på virksomheden.

Kilder:
10-15 arbejdsskadesager mod Collstrop
3F: Forældelseslov bør ændres
Collstrop-ansatte er blevet syge
Collstrop-ansatte skal skynde sig
Collstrop-ansatte syge af gift
Hjerneskadet af Collstrop-gift
Sidste udkald for Collstrop-ofre

mandag den 6. december 2010

Nyt skilt nedenfor grunden

Efter kommunens nye undersøgelser af vandhullerne i Langdalen, har de skiftet teksten på skiltet nedenfor Collstrop-grunden.

Natur og Miljø
informerer om vandkvaliteten i Langdalen

Natur og Miljø har tidligere informeret om, at stikprøver i vandhullerne i Langdalen indeholdt let forhøjede værdier af arsen.

Nye undersøgelser viser nu, at de to små søer i Langdalen og de nærliggende regnvandsbassiner har et indhold af arsen svarende til, hvad der kan forventes i afstrømmende regnvand fra et byområde.

Der er således ikke tegn på, at forureningen fra Collstrop-grunden har bredt sig til vandhullerne i Langdalen.

Du kan få yderligere oplysninger om undersøgelserne og om Collstrop-grunden på Århus Kommunes hjemmeside:

www.aarhuskommune.dk/borger/natur-og-miljoe
Med venlig hilsen
Natur og Miljø

Hvad de glemmer at oplyse om - sikkert fordi det ikke er deres ansvarsområde - er at, skrænten lige bagved skiltet er voldsomt forurenet med arsen.

Niras rapport om jordprøverne fra skrænten kan hentes som PDF-fil her:
Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstrupgrunden, Edwin Rahrs Vej, 8220 Brabrand, (matrikel nr.: 30f, 27d, 4d og 30b Brabrand By, Brabrand ). (PDF-fil 6 MB)

søndag den 28. november 2010

Resultat af prøver

Jeg var i sidste uge til møde med repræsentanter fra Region Midtjylland, Århus
Kommune, et par grundejerforeninger og ejeren af jorden i bunden af Langdalen. Mødets formål var en generel orientering om resultaterne af de undersøgelser Region og Kommune har foretaget i Langdalen bagved Collstrop-grunden.

Århus Kommunes undersøgelser viser af overfladevand på Collstrop-grunden er forurenet med chrom, kobber og arsen i koncentrationer op til 2,300 mg arsen/l, 0,119 mg kobber/l og 0,081 mg chrom/l. Nye vand- og sedimentprøver af vandhullerne i Langdalen viser ikke højere koncentration af de målte metaller end hvad der findes i andre undersøgelser af afstrømmende regnvand fra et byområde.
De højeste koncentrationer af metallerne - udover selve Collstrop-grunden - er fundet i bundsedimentet i regnvandsbassin 760, som er vandhullet vest for Langdalsvej. Kommunen skriver i deres notat om undersøgelserne, at stofkoncentrationen i bundsedimentet ligger her på niveau med, hvad der gennemsnitligt kan forventes i et regnvandsbassin.
Kommunens konklusion på undersøgelserne af vandet i Langdalen er, at der ikke er signifikante tegn på, at forureningen fra Collstrop-grunden skulle have bredt sig nedstrøms til vandhullerne i Langdalen.

Region Midtjylland: Forureningsundersøgelse Langdalen, Brabrand (PDF-fil 6 MB)
Århus Kommune: Undersøgelse af vandhuller (PDF-fil 950 KB)
Århus Kommune: Orientering om Collstrup-grunden (PDF-fil 1,2 MB)

Region Midtjyllands undersøgelser af skrænten bagved Collstrop-grunden og marken nedenfor grunden viser, at forureningen har spredt sig til to områder på skrænten og ned til stien nedenfor skrænten. Dette område ejes af Århus kommune. Der er ikke fundet forurening på marken nedenfor skrænten. Der skulle altså ikke være nogen fare ved at færdes på stierne i Langdalen. Skrænten syd for Collstrop-grunden skal man nok ikke lade børn lege på, og indsamling af specielt svampe til madlavning vil være en rigtig dårlig ide. Som det kan ses på indscanningen herunder er koncentrationen af arsen i 10-20 centimeters dybde rimelig høj.

Bilag 3 i Niras forureningsundersøgelser af området syd for Collstrop-grunden.

Region Midtjylland vil januar 2011 opsætte 4-5 filtersatte boringer nedenfor skrænten samt en enkelt boring på Collstrop-grunden. Boringerne skal udover at afgrænse forureningen i dybden, også bruges til at tage prøver af grundvandet, for at se om forureningen skulle være nået derned.

fredag den 12. november 2010

Flere prøver og mere regnvand

Konsulentfirmaet Niras er igen i dag i Langdalen for at tage prøver nedenfor den arsen-forurenede Collstrop-grund. De jordprøver Niras allerede har taget i Langdalen, afslører at arsenforureningen har bredt sig til skrænten bagved giftgrunden.

Niras tager prøver i Langdalen nedenfor Collstrop-grunden. Foto: Bo Christensen

Det har regnet siden i går aftes, og Collstrop-grunden er igen dækket at regnvand, som løber mod Langdalen i den sydlige ende af grunden.

torsdag den 11. november 2010

Arsen-forureningen spreder sig

Efter Konsulentfirmaet Niras i slutningen af oktober tog jordprøver af skrænten bag Collstrop-grunden i Brabrand, er det nu påvist at arsen-forureningen har spredt sig til området bagved grunden og på skrænten ned mod Langdalen.
Region Midtjyllands Jord og Råstoffer-kontor bekræfter at forureningen har spredt sig, og Claes Olsen, der er geolog i Region Midtjylland siger:
Vores vurdering er, at det er regnvand, der er løbet ud over skrænten og har transporteret giften med sig.
Han vurderer ikke at arsen-forureningen vil sprede sig yderligere.

Hvis man besøger Collstrop-grunden og Langdalen på en regnvejrsdag, kan det dog være svært at tage del i Claes Olsens optimisme. Jeg har tidligere taget billeder og video af Collstrop-grunden efter et kraftigt regnskyl, og som det ses, render der rigtig meget vand nedover grunden og mod den sydlige ende, som grænser op til Langdalen. Som Region Midtjylland nu har opdaget, ender meget af vandet i Langdalen, men meget af det løber også i et afløb i den sydlige ende af grunden.
Hvor ender det vand henne, og hvor langt har det spredt arsenforueningen?

Noget helt andet er de brombær og svampe, som vokser på skrænten bagved grunden. Har vi indtaget arsen gennem de sidste 30 år, ved at spise disse?

Kilde: Forurening fra giftgrund har spredt sig

tirsdag den 26. oktober 2010

Niras tager flere jordprøver

Igen i dag har Niras været i Langdalen og tage jordprøver nedenfor Collstrop-grunden.

Niras har igen i dag været i Langdalen og taget jordprøver nedenfor Collstrop-grunden. Foto: Bo Christensen

mandag den 25. oktober 2010

Der bliver taget prøver i Langdalen

Her til formiddag har rådgivningsvirksomheden Niras været i Langdalen og taget prøver på skrænten og marken bagved Collstrop-grunden.

Niras tager prøver i Langdalen bagved Collstrop-grunden. Foto: Bent Christensen

Masser af regn

Henover lørdag og søndag har det regnet næsten uafbrudt i 24 timer. Regnvandet løber nedover den arsenholdige jord, og ender på Collstrop-grundens sydlige ende, hvor der står blankt vand i hele grundens bredde. Den sydlige ende af grunden grænser op til Langdalen. Det meste af vandet ender i et regnvandsbassin i det sydøstlige hjørne og i et kloakafløb i det sydvestlige hjørne. Resten står og siver langsomt ned i jorden. Meget af det ender sandsynligvis i Langdalen, da vandhullet nedenfor grunden vokser betragteligt i areal.
Her er lidt stemningsbilleder og et par videoer taget søndag formiddag.

Billede taget fra den nordlige ende af grunden ned mod Langdalen. Foto: Bo Christensen

Regnvandet løber nedover den arsenforurenede jord. Foto: Bo Christensen

Sådan ser Collstrop-grunden ud efter 24 timers regn. Foto: Bo Christensen

torsdag den 14. oktober 2010

Livlig aktivitet på grunden

I går blev der lagt et lag plastik udover det område på grunden, hvor der er blevet gravet jord væk.

Der er blevet lagt plastik udover det område, hvor der er fjernet jord. Foto: Bo Christensen

Foto: Bo Christensen

Der ligger stadig jord med aflejringer fra imprægneringsvæske på Collstrop-grunden. Foto: Bo Christensen

I dag har Region Midtjylland, rådgivningsvirksomheden Niras og BOAX Ejendomme været på grunden.

Foto: Bo Christensen

søndag den 10. oktober 2010

Der bliver fortsat gravet på grunden

Det haster tilsyneladende så meget med at få fjernet jorden på giftgrunden, at der arbejdes i weekenden. På et tidspunkt mellem lørdag kl. 17.30 og søndag kl. 9.30 er der igen blevet gravet og fjernet jord. Blandt andet er den nedgravede vandfyldte betontank, blevet fyldt og dækket til med jord, hvilket har medført at vandet fra den, er blevet presset ud og er løbet ned i grundens sydlige ende, som grænser op til Langdalen.

Her kan det ses, at den grønne arsenholdige jord også findes nede i omkring en meters dybde. Foto: Bo Christensen

Foto: Bo Christensen

En nedgravet metaltank er ved at blive gravet fri. Foto: Bo Christensen

lørdag den 9. oktober 2010

Der bliver fjernet jord fra Collstrop-grunden

Nogen er gået i gang med at fjerne det øverste lag jord midt på Collstrop-grunden.
Jeg ved ikke hvem der fjerner jorden, eller hvor den bliver kørt hen.

I et område midt på grunden er der fjernet jord. Foto: Bo Christensen

Der er fjernet et lag på omkring en halv meter. Rundt langs to af siderne på det område, hvor der fjernes jord, er der gravet en dybere rende. Foto: Bo Christensen

Den vandfyldte tank midt på grunden er forsøgt gravet fri. Foto: Bo Christensen

fredag den 8. oktober 2010

Kommunen informerer om arsenforureningen af vandhullerne i Langdalen

Århus kommune har i Langdalen nedenfor Collstrop-grunden opsat et skilt, hvor de informerer om arsenforureningen af vandhullerne. Skiltet melder ikke noget om, der skulle være fare forbundet med at spise de kirsebær, brombær, æbler og svampe, som vokser på dalens nordlige skrænt nedenfor giftgrunden.

Teksten på skiltet er:

Natur og Miljø
informerer om arsen i Langdalen

Collstrup-grunden på Edwin Rahrs Vej er forurenet med bl.a. arsen, der har været anvendt som imprægneringsmiddel i træ i Danmark frem til 1992.

Prøver har for nylig påvist arsen i vandhullerne i Langdalen:

Vandhul øst for Collstrup-grunden:0,012 mg/l
Vandhul ud for Collstrup-grunden:0,016-0,021 mg/l
Kvalitetskrav til drikkevand (tapvand):0,010 mg/l
Regnvand fra by- og industriområder0,010-0,015 mg/l
De fundne arsenværdier er kun let forhøjede i forhold til drikkevand og afstrømmet regnvand.

Embedslægen har dog anbefalet indhegning af vandhullerne.

Videre undersøgelser
Region Midtjylland har ansvaret for jordforureningen på Collstrup-grunden og vil snarest påbegynde en undersøgelse af, hvad der evt. skal ske med forureningen. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt på skrænten syd for grunden. Formålet er at afklare, hvorvidt og i hvilket omfang forureningen påvirker vandet i Langdalen.

Du kan få yderligere oplysninger om sagen på Århus Kommunes hjemmeside:

www.aarhuskommune.dk/borger/natur-og-miljoe

Den forurenede grund ligger på den anden side af træerne øverst til venstre i billedet. Foto: Bo Christensen

Århus Kommune har opsat et skilt i Langdalen, hvor de informerer om arsenforureningen af vandhullerne. Foto: Bo Christensen

Kommunen har samtidig lagt "Orientering om Collstrup-grunden" ud på deres hjemmeside, hvor de blandt andet forsikrer om, at det store grundvandsmagasin under Langdalen og Collstrop-grunden ikke er truet af forureningen.

Orientering om Collstrup-grunden (PDF-fil 1,2 MB)

Kommunens forsikring om at vores grundvand ikke er i fare, er dog i modstrid med den information, man kan læse i "Lokalplan nr. 584: Boligområde ved Helenelyst i Brabrand".
Århus Amt har udtalt, at i området ved Helenelyst er der - ud fra den viden, man har i dag, stort set kun dæklag af sandede eller meget sandholdige aflejringer oven på grundvandsmagasinerne. Den naturlige beskyttelse er dermed ringe eller helt fraværende.

Det er vigtigt, at der ved den fremtidige anvendelse af området tages væsentlige hensyn, da området er sårbart i vandindvindingsmæssig sammenhæng, og at der sikres mest muligt mod nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

Der bør derfor ikke anvendes sprøjtemidler og ske forurening af nogen som helst art, der kan medføre nedsivning til grundvandet.

Eksisterende tilledning af drænvand fra Langdal til Porskær og Voldbæk skal bibeholdes for at bevare tilstanden i dette.
Lokalplan nr. 584 Boligområde ved Helenelyst i Brabrand (PDF-fil 4,0 MB)

Vandsystemet i Langdalen løber fra dalens østlige ende mod vest, via overløb løber det under Langdalsvej og derefter ud i et forholdsvis nyanlagt vandhul. Via overløb i dette vandhuls vestlige ende ledes vandet videre forbi Porskær, Helenelyst og derefter ud i Voldbæk og videre ud i den nordvestlige ende af Brabrand Sø. På den modsatte side af søen ligger de vandboringer, som kommunen forsikrer, ikke er truet af arsenforureningen.

torsdag den 7. oktober 2010

Collstrop-grunden forladt

Her til morgen er alle de lastbilanhængere og containere, som har været parkeret på den forurenede grund, blevet fjernet. Nu er der kun bjerge af knust beton, knust asfalt, og arsenforurenet jord og forskelligt affald efterladt af Collstrop tilbage.

Grunden er blevet forladt. Nu er der kun arsenforurenet jord og bjerge af knust beton og knust asfalt tilbage. Foto: Bo Christensen

Der er stadig en del træaffald på grunden. Foto: Bo Christensen

Det har regnet i nat. Regnvandet løber ned i dette regnvandsbassin i grundens sydøstlige hjørne. Foto: Bo Christensen

Industriaffald fra virksomheden Collstrop. Foto: Bo Christensen

mandag den 4. oktober 2010

Region Midtjylland besøger Collstrop-grunden

Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland var her til formiddag på Collstrop-grunden i Brabrand for at lege jorden-er-giftig og tage billeder. Porten i det noget skrøbelige hegn ud mod Edwin Rahrs Vej var lukket, men de havde ingen problemer med at kommer omkring det midlertidige hegn og ind på grunden. De kunne også have valgt at bruge et af hullerne i hegnet på grundens sydside.

Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland går rundt på den stadig frit tilgængelige Collstrop-grund på Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Foto: Bo Christensen

Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland går tur og tager billeder på Collstrop-grunden i Brabrand. Foto: Bo Christensen

Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland på vej rundt om hegnet på den stadig frit tilgængelige Collstrop-grund på Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Foto: Bo Christensen

Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland er udenfor hegnet igen. Foto: Bo Christensen

Claes Esben Olsen
Sagsbehandler for jordforureningssager i Syddjurs kommune, Undersøgelse og afværge af jordforureninger.
Telefon: 8728 5213
Mobil: 2960 8852
E-mail: claes.olsen@ru.rm.dk

Helle Lisbeth Larson
Sagsbehandler for jordforureningssager i Århus og Samsø kommuner, Vidensniveau1-kortlægning, Oliebranchens Miljøpulje OM.
Telefon: 8728 5216
Mobil: 2961 0635
E-mail: helle.larson@ru.rm.dk

Vandhul i Langdalen hegnes ind

Her til formiddag har Århus Kommune sendt to mand fra Natur og miljø ud for at sætte hegn omkring den ene af søerne i Langdalen.
Den opsatte indhegning kommer på et tidspunkt til at stå ude i søen, da kommunen tilsyneladende ikke har tænkt på, at søernes areal vokser meget efter store regnskyl og når vinterens sne smelter.

Århus Kommune: Natur og miljø sætter hegn omkring det ene vandhul i Langdalen. Foto: Bo Christensen

Århus Kommune: Natur og miljø sætter hegn omkring det ene vandhul i Langdalen. Foto: Bo Christensen

Århus Kommune: Natur og miljø sætter hegn omkring det ene vandhul i Langdalen. Foto: Bo Christensen

6. oktober er der kommet "Adgang forbudt"-skilte op ved den indhegnede sø i Langdalen. Foto: Bo Christensen

Collstrop aldrig straffet for forurening

Det viser sig, at firmaet Collstrop, som har forurenet 13 industrigrunde med arsen, kobber, krom, kulbrinter, phenoler, tjærestoffer, flygtige oliestoffer (BTEX) og tungmetaller, aldrig er blevet straffet for forureningen, eller blevet holdt ansvarlige for oprydningen.

Collstrop har gennem årene forsøgt at undgå, at tage ansvar for deres forurening ved gentagne gange at opløse de forskellige Collstrop-selskaber og kanalisere store millionbeløb over i andre selskaber i koncernen. Disse krumspring har gjort det meget svært for myndighederne, at finde ud af hvem de skal gøre et erstatningskrav gældende overfor.
Firmaets nuværende direktør siden 1991, Preben Kjærgaard, har i en skriftlig udtalelse slået fast, at den værste forurening skete, inden han kom til, at Collstrop er mere miljørigtigt i dag, og at datidens miljølovgivning var for lempelig.
Læs hele artiklen på dr.dk: Storforurener er aldrig straffet

Det kunne være interessant at høre Preben Kjærgaard forklare hvilke lempelige miljølove, som lå til grund for beslutningen om at grave 300 tønder med giftig imprægneringsslam ned på Collstrop-grunden ved Esrum Sø.

Hvem ved hvad de har gravet ned på Collstrop-grunden i Brabrand?

fredag den 1. oktober 2010

Fagforbund efterlyser Collstrop-ansatte

I et læserbrev på Dagbladet Arbejderen og i en artikel på Sjællands Nyheder kan man i dag læse, at fagforbundet 3F efterlyser tidligere ansatte på Collstrop, der kan fortælle om arbejdsmetoderne på virksomheden.

Hverken grunden i Brabrand ved Århus eller grunden i Hillerød er blevet ryddet for giftigt affald fra produktionen, og da det er meget giftige stoffer, der er blevet arbejdet med, søger 3F tidligere ansatte, der har været i berøring med giftstofferne og som kan have pådraget sig skader, der aldrig er blevet anmeldt eller anerkendt, siger Michael Liesk fra 3F Frederiksborg.
- Stoffer, der er meget giftige. Stofferne kan give skader på mennesker som kræft, fosterskader, genetiske skader, luftvejsskader, nyreskader og nerveskader for blot at nævne nogle af de mange katastrofale følger, der kan være forbundet med at arbejde på fabrikkerne, fortsætter han og fortæller, at stofferne er blevet anvendt fra begyndelsen af 1960 og frem til midt i 90'erne.
3F vil gerne i kontakt med folk, som har arbejdet på en af Collstrop-fabrikkerne, transporteret affald eller har været med til at nedgrave affald på grunden.

Hvis du ved noget, så kan du henvende dig til:

3F Frederiksborg
Telefon 70 300 808

Michael Liesk
Telefon 60 217 011 eller 70 300 808
E-mail: michael.liesk@3f.dk

Læs hele artiklen på sn.dk: Fagforbund efterlyser Collstrop-folk
Se læserbrevet på arbejderen.dk: Har du arbejdet for Collstrop?

torsdag den 30. september 2010

Giftig arsen i to vandhuller i Langdalen

DR Nyheder skriver 30. september, at to søer i Langdalen i Brabrand skal hegnes ind. Den stærkt forurende Collstrop-grund grænser op til den nordlige skrænt i Langdalen.

Afdelingslæge Bo Fredsted fra Embedslægerne Midtjylland udtaler, at der ikke er nogen akut sundhedsrisiko ved at færdes i dalen, men anbefaler indhegning af området og skilte med advarsel om giftigt vand i søerne. Derudover anbefaler han yderligere undersøgelser af nabogrunden og dalen.
Der er også taget nye prøver fra selve Collstrop-grunden, som viser store forekomster af arsen, chrom og kobber. Nu mangler nabogrunden.

- Der er ikke taget prøver på nabogrunden endnu. Vi har anbefalet kommunen, at man tager nogle prøver fra nabogrunden for at klarlægge, om der er forurening der. Der ud over har vi anbefalet, at man får taget nogle flere prøver af området og af jorden nede i Langdalen, siger Bo Fredsted.
Læs hele artiklen på dr.dk: Giftig arsen i to søer i Brabrand

Collstrop frasiger sig ansvar for forurening

Firmaet Collstrop frasiger sig i en pressemeddelelse, med titlen "Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S har ikke gjort noget ulovligt !!" offentliggjort 28. september 2010, ansvaret for forureningen af grunden på Edwin Rahrs Vej i Brabrand.
Grunden er fra 1963 til 2007, blevet brugt til imprægnering af træ, og er i dag forurenet med krom, kobber og arsen, som siver ned i jorden.
Nordisk Aktiv Virke Koncernen overtog i 1991 væsentlige dele af Collstrop aktiviteterne fra Incentiv A/S.

Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S blev stiftet i 1991 og erhvervede i den forbindelse følgende 5 afdelinger : Ishøj, Padborg, Brabrand, Ålborg, og Stevnstrup, hvorimod de i DR Nyhederne andre nævnte afdelinger, herunder Esrum aldrig er blevet overtaget.

Hvad der er foregået i afdelingerne før 1991 har vi ikke haft nogen indflydelse på. Der har været driftsaktiviteter mange år før vor overtagelse af de 5 Collstrop afdelinger.

De 5 afdelinger vi har solgt fra selskabet Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S er blevet solgt med fuld oplysning om og indsigt i alle de miljømæssige forhold, vi og myndighederne havde kendskab til på salgstidspunktet. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.
Hent pressemeddelelsen her (PDF-fil 47,5 KB)

Selvom Collstrop i pressemeddelelsen skriver, at Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S blev stiftet i 1991, så kan man i FUT Foreningen for Unge Trælastmænds medlemsblad nr. 1 - 1989 læse, at der arrangeres tre virksomhedsbesøg hos Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S i Ishøj, Brabrand og Padborg. Lidt pudsigt i betragtning af, at Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S ifølge Collstrop først blev stiftet to år senere.

Helt tilbage i 1972-73 optræder Collstrop — Dansk Træimprægnering A/S, Hausergaarden, DK-1128 Copenhagen K i Export directory of Denmark 1972-73.

Opdateret 24/7-2011.

Der kommer hegn om giftgrunden

DR Nyheder skriver 28. september, at de nuværende ejere at den tidligere Collstrop-grund, Boax Ejendomme, nu vil hegne grunden ind. Firmaets administrerende direktør, Anette Kjærulff Nielsen udtaler, at firmaet nok skulle have tænkt på det noget tidligere.

Boax Ejendomme har planer om at bygge et lagerhotel på grunden, og har hele tiden vidst, at grunden er forurenet.
Umiddelbart tror jeg, vi stadig kan få en byggetilladelse af Århus kommune, og så vil vi selvfølgelig sørge for at forureningen bliver liggende på grunden og ikke bevæger sig længere væk, siger Anette Nielsen fra Boax Ejendomme.
Læs hele artiklen på dr.dk: Giftgrund i Brabrand får nu hegn

Da jeg er en tur forbi Collstrop-grunden torsdag 30. september 2010, har den nuværende ejer af grunden opsat et skrøbeligt hegn ud mod Edwin Rahrs Vej. Der er stadig fri adgang til giftgrunden gennem den åbne låge. Foto: Bo Christensen

UPDATE: 4. oktober 2010

Da Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland besøger Collstrop-grunden på Edwin Rahrs Vej i Brabrand den 4. oktober, har de ingen problemer med at komme rundt om det skrøbelige hegn på grundens nordlige side. På grundens sydside ned mod Langdalen er der indtil flere gamle huller i hegnet, som både børn og voksne kan komme igennem. Foto: Bo Christensen

Grundvand under giftgrund skal undersøges

DR Nyheder skriver 27. september, at myndighederne efter 21 Søndags afsløringer af den meget mangelfulde oprydning af Collstrop-grunden i Brabrand, nu vil undersøge grundvandsmagasinet under grunden. Grunden har gennem årtier været brugt til træimprægnering, og er voldsomt forurenet med blandt andet arsen. Grundvandet under grunden pumpes op af Stautrup Vandværk og sendes ud til tusindvis af forbrugere i Århus Midtby.

Det ses tydeligt hvordan der ved regn, løber vand nedover de grønne arsen-aflejringer og videre mod Collstrop-grundens sydlige ende, som grænser op til Langdalens nordlige skrænt. Foto: Bo Christensen

Helle Lisbeth Larson, civilingeniør i Region Midtjyllands kontor for jord og råstoffer udtaler:
- Vi tager de nye oplysninger alvorligt og vil se på sagen. Der er tale om en forurening to-tre meter ned i jorden, mens grundvandet ligger langt dybere.

- Normalt flytter stoffet sig ikke ret langt, men netop når det er brugt til træ-imprægnering, har vi set, at det flytter sig over større afstande.

Læs hele artiklen på dr.dk: Grundvand under forurenet jord skal undersøges

Giftgrunden i Brabrand undersøges igen

DR Nyheder skriver i en artikel 27. september, at giftgrunden i Brabrand, hvor imprægneringsfirmaet Collstrop lå indtil 2007, ligger lige ovenpå et drikkevandsmagasin, hvor Stautrup Vandværk oppumper drikkevand, som sendes videre ud i vandhanerne i Århus Midtby.
De store mængder arsen på grunden kan true drikkevandet, slår en ekspert fast:

- Det kan sive ned i grundvandet, og det er selvfølgelig en separat risiko - specielt fordi det overskrider grænseværdierne så meget, siger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet til TV Avisen.
Det kan også læses i artiklen, at myndighederne (Århus Amt) allerede i 1992 kendte til, at grænseværdien for arsen i jorden var overskredet. Her 18 år senere er der ikke blevet foretaget nogen former for oprensning af den stærkt forurenede grund.

Helle Lisbeth Larson, civilingeniør i Region Midtjyllands kontor for jord og råstoffer, udtaler at Region Midtjylland nu vil undersøge den forurenede grund igen. Det virker ikke rigtigt som om, at myndighederne tager deres opgave alvorligt, når de 18 år efter påvisningen af store overskridelser af grænseværdierne for arsen på en grund lige ovenpå et drikkevandsmagasin, ikke kan finde på noget mere konstruktivt, end at lave endnu en undersøgelse af grunden. De gjorde ikke noget for at løse problemet for 18 år siden, eller bare som minimum at holde den forurenende virksomhed (Collstrop) ansvarlig. Hvorfor skal vi tro på, at de vil gøre noget denne gang, udover at lave endnu en undersøgelse og sylte sagen igen.

Hvis du skulle få lyst til at kontakte Region Midtjylland med spørgsmål om giftgrunden, kan du gøre det via telefon eller e-mail til:

Hans Fredborg
Vicedirektør Jord og råstoffer
Telefon: 8728 5190
E-mail: hans.fredborg@ru.rm.dk

Helle Lisbeth Larson
Sagsbehandler for jordforureningssager i Århus og Samsø kommuner
Telefon: 8728 5216
Mobil: 2961 0635
E-mail: helle.larson@ru.rm.dk

eller en af de andre ansatte hos Region Midtjyllands kontor for jord og råstoffer.

Endnu et par udtalelser fra Helle Larson indikerer, at Region Midtjylland ikke har tænkt sig at gøre noget ved forureningen, før arsenen er trængt helt ned til grundvandsmagasinet.
- Men jeg vil love, at vi prioriterer grunden sammen med de andre grunde, vi har i regionen. Og hvis der bliver en akut risiko for, at det går i drikkevandet, så vil der blive gjort noget.

- Borgerne har ikke noget at være bekymrede for i øjeblikket. Århus Kommune tager jævnligt prøver fra vandværket. De vil opdage, hvis der er et forhøjet arsen-indhold i vandet.

Læs hele artiklen på dr.dk: Giftgrund i Århus undersøges igen

Region Midtjylland har tidligere i år udgivet en fint opsat rapport med titlen:

Indberetning om jordforurening for 2009
Status – Planer – Budget


Rapporten indeholder blandt andet afsnit med titlerne "Indsatsen i 2008", "Strategi", "Handlingsplan 2010" og fine ord som:
Region Midtjylland vil med faglig ekspertise og en smidig organisation sikre, at grundvandsforurening, indeklimaproblemer og utryghed blandt borgerne, afledt af jordforurening, håndteres effektivt og forsvarligt i regionen.
Men nævner ikke Collstrop-grunden på Edwin Rahrs Vej med et eneste ord, selvom arsen-forureningen har været kendt af myndighederne i minimum 18 år.

Hent rapporten her (PDF-fil 4,3 MB)

Giftigste jordprøve ekspert nogensinde har set

DRs nyhedsmagasin 21 Søndag har fået foretaget jord- og vandprøver på giftgrunden i Brabrand. Prøverne er blevet analyseret af Eurofins laboratorier, og afslører voldsomt forhøjede koncentrationer af giftstofferne arsen og krom.

Det meste af Collstrop-grunden ligger her flere år efter virksomhedens fraflytning stadig gold hen med kun minimal plantevækst. Flere steder på grunden kan man se disse grønne aflejringer. Foto: Bo Christensen

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på SDU udtaler:
- Det er den giftigste jordprøve, jeg nogensinde har set, og vandprøven overskrider grænseværdierne 20 gange, så det er helt klart også forhøjet.
Den giftige grund er efterladt af firmaet Collstrop, som ikke mener, de har gjort noget galt.
Fortidens synder stammer fra firmaet Collstrop, der fra 1960'erne og frem til 2007 imprægnerede træ med chrom, kobber og arsen, og i årtier er giften siver ned i jorden. DRs Nyhedsmagasin "21Søndag" har spurgt Collstrops direktør siden 1991 Preben Kjærgaard, om, hvor tilstrækkelig, han synes, oprydningen på grunden har været. Collstrop har sendt en skriftlig udtalelse, hvor i der blandt andet står:

"Collstrop har siden 1991 haft miljømedarbejdere og - rådgivere ansat og altid haft en god og konstruktiv dialog med myndighederne vedrørende miljøforhold."
Noget kunne dog tyde på, at oprydningen i stedet har været en nedgravning.
Derudover har firmaet FalkGeo, der er specialister i geologiske radarmålinger, skannet jorden og har fundet delvist nedgravet industriaffald i et hjørne af grunden.
Chef for Natur og Miljø i Århus kommune, Anders Maltha Rasmussen erkender nu at miljøforholdene ikke er i orden på den gamle Collstrop-grund. Han siger: "Der er kommet nogle ting frem, som ikke er, som de skal være".

Læs hele artiklen på dr.dk: Ekspert: Giftigste jordprøve jeg nogensinde har set

Hvis du undrer dig over, hvorfor kommunen intet har foretaget sig, siden den voldsomme arsen-forurening blev kendt af myndighederne i 1992/1993, kan du kontakte:

Århus Kommune
Natur og Miljø

Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C
Telefon: 8940 2755
Telefax: 8940 2768
E-mail: naturogmiljo@aarhus.dk

Anders Maltha Rasmussen
Afdelingschef
Telefon: 8940 4390
Mobil: 2920 8171
E-mail: anras@aarhus.dk

Eller en af de andre ansatte: Natur og Miljø - telefonliste august 2010 (PDF-fil 324 KB)

300 nedgravede tønder med gift ved Esrum Sø

Dr Nyheder havde 18. maj 2010 to artikler om en anden af de i alt 13 forurenede Collstrop-grunde. Det er den stærkt forurenede grund ved Esrum Sø, hvor der hvert år lækker op til 6 kg. arsen ud i søen og grundvandet.
Produktionen på grunden ophørte i 1976, og myndighederne stillede krav om, at Collstrop skulle fjerne alt giftigt affald fra pladsen, inden grunden blev afleveret tilbage til Hillerød kommune. Da firmaet afleverer grunden, ligner den en almindelig skovgrund, og kommunen erklærer i 1978 grunden for renset.
I 1986 får daværende formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, Søren Wium-Andersen, et anonymt tip fra en ældre mand, som var tidligere ansat ved Collstrop.
Tippet førte til, at Frederiksborg Amtskommune i 1987 fandt 300 tønder med giftig imprægneringsslam, som var gravet ned på den sydlige del af grunden og dækket med træ. Og senere undersøgelser har vist, at grunden var langt mere forurenet, end myndighederne først antog. Forureningen stred mod lejeaftalen, som forpligtede Collstrop til at rense grunden og ikke mindst til selv betale regningen, sådan at myndighederne "i enhver henseende er friholdt herfor".
Collstrop kommer ikke til at betale for oprydningen, da sagen aldrig fik noget retsligt efterspil for firmaet, og Ifølge professor i miljøret, Peter Pagh, er sagen i dag forældet.

I dag skændes myndighederne om, hvem der skal betale regningen for oprydningen efter forureningen, som anslåes at løbe op imod 200 millioner kroner.

Læs hele artiklen på dr.dk: Sag om gift-grund måske forældet
Læs hele artiklen på dr.dk: Ekspert: Giftigste jordprøve jeg nogensinde har set

Kilder:
Samvirke.dk: Collstrop-grundens historie
Samvirke.dk: Anonymt tip afslørede gift

Århus kommune vil afspærre giftgrund

Dr.dk skriver 26. september 2010, at Århus kommune nu vil afspærre giftgrunden på Edwin Rahrs Vej, som er dækket af grønne kemikalierester, gammelt industriaffald, giftige vandpytter og jord.
Fra 1963 og frem til 2007 imprægnerede firmaet Collstrop træ på grunden på Edwin Rahrs Vej i Århus-forstaden Brabrand, og i årtier er stoffer som chrom, kobber og arsen sivet ned i jorden.
Peter Pagh, professor i miljøret på Københavns Universitet udtaler:
- Myndighederne bør på nuværende tidspunkt se at få spærret grunden af, men det burde de nok allerede have gjort, da virksomheden lukkede.
Problemet er ikke begrænset til grunden i Brabrand.
Collstrop-grunden i Århus er blot én ud af i alt 12 grunde rundt om i Danmark, som firmaet Collstrop har forurenet.
Læs hele artiklen på dr.dk: Århus kommune afspærrer giftgrund

Hvad er arsen?

Arsen er grundstof nummer 33 i det periodiske system, og har symbolet As.

Arsen og arsenforbindelser finder anvendelse som gift.
Arsen er i Danmark tidligere blevet brugt til trykimprægnering af træ. Dette satte et forbud i 1997 en stopper for. En lov vedtaget af EU i 2003 svækkede det danske forbud mod at bruge arsen til imprægnering.

Arsen og arsenforbindelser er giftige og kræftfremkaldende.

Mere info på dansk: Arsen @ da.wikipedia.org
Mere info på engelsk: Arsenic @ en.wikipedia.org

I "Specialerapport: Metoder til oprensning af tungmetalforurenet jord" står der om toksicitet af arsenforbindelser:
Af langtidsvirkninger af arsenforbindelser ses cancer i lunger, i lymfekirtler og i huden, ligesom det er under mistanke for fremkaldelse af levercancer (Hansen og Frost, 1996).
Arsentrioxid, arsenpentaoxid, arsensyre og salte heraf er således mærket som kræftfremkaldende (Miljøstyrelsen, 2002c). Nogen undersøgelser har desuden vist kromosomafvigelser og misdannelse af fostre som følge af eksponering af arsenforbindelser (Hansen og Frost, 1996).
Hent rapporten her (PDF-fil 999 KB)

Arsen i dansk drikkevand

I en artikel fra 2004 af Søren M. Kristiansen, Per Nørnberg og Loren Ramsay står der om arsen i vores drikkevand:
Nyere epidemiologiske undersøgelser har imidlertid vist, at arsen i selv meget små mængder er mere sundhedsskadelig end hidtil antaget. Derfor er grænseværdien for arsen i drikkevandet fra 2004 sænket til en femtedel – fra 50 til 10 mikrogram per liter. I det vand, som vandværket sender ud, må der endda kun være 5 μg arsen per liter, dvs. 5 g arsen opløst i 1.000.000 liter vand.
Hent artiklen her (PDF-fil 287 KB)

Arsen-forurenet jord på Collstrops gamle grund i Brabrand. Foto: Bo Christensen

Collstrops historie og ejerforhold

Collstrop har i dag hovedkontor i Kolding.

Collstrop A/S
Gl. Donsvej 6
Bramdrupdam
6000 Kolding
Telefon: 7630 8600
Telefax: 7554 1822
E-mail: collstrop@collstrop.dk

collstrop.dk kan man under menupunktet historie læse, at imprægneringsvirksomheden i 1991 overtages af den nuværende ejer, Preben Kjærgaard, og i dag er en del af koncernen Nordisk Aktiv Virke A/S, som består af Collstrop Brabrand, Collstrop Brande, Nordisk Farve & Lakfabrik, Burcharth's Farve & Lakfabrik og to yderligere farve- og lakfabrikker i Sverige.

Nordisk Aktiv Virke A/S ejes også af Preben Kjærgaard.

Ejer og koncernchef
Preben Kjærgaard
Tlf.: 4054 3622
E-mail: pk@collstrop.dk

nordiskaktivvirke.dk står der, at Collstrop i dag er overdraget til Preben Kjærgaards to sønner Jesper Kjærgaard og Allan Kjærgaard.
Bag Nordisk Aktiv Virke A/S står Preben Kjærgaard. Oprindeligt koncentrerede selskabet sig om at drive Collstrop-Dansk træimprægnering A/S. Dette selskab er i dag overdraget til sønnerne Jesper Kjærgaard og Allan Kjærgaard.

BEMÆRK: Siden dette blogindlæg er skrevet, er ovenstående tekst ændret på nordiskaktivvirke.dk, så der i dag (28/1-2011) står følgende:
Bag Nordisk Aktiv Virke A/S står Preben Kjærgaard. Oprindeligt koncentrerede selskabet sig om at drive Collstrop-Dansk træimprægnering A/S. Dette selskab er i dag overdraget til sønnen Jesper Kjærgaard.

Lukning af Collstrop Brabrand

Virksomheden Collstrop lukkede officielt deres imprægneringsafdeling i Brabrand 31. december 2007.

På collstrop.dk skriver virksomheden under menupunktet nyheder:
Som følge af de seneste års situation på markedet for dansk trykimprægneret træ, kan vi hermed meddele, at vi pr. 31.12.2007 lukker vores imprægneringsafdeling på Edwin Rahrs Vej 79, 8220 Brabrand. Vi vil fortsat servicere kunder med vores ydelser indtil medio november, hvorefter der vil være tid til afhentning af oplagrede varer. Vi kan dog fra dags dato tilbyde de samme ydelser som hidtil fra vores afdeling på: Fynsvej 23, 7330 Brande.
I maj måned året efter er der brand i kontorbygningen på afdelingen i Brande.
Torsdag d. 15 hærgede en brand vores kontorbygning på afdelingen i Brande. Branden blev antændt i forbindelse med pålægning af nyt tag. Der var udelukkende materielle skader i forbindelse med branden, og disse var primært begrænset omkring kontorer, spisestue, køkken, mv.

BEMÆRK: De to ovenstående nyheder er blevet fjernet fra collstrop.dk, efter dette blogindlæg er skrevet. Nyhederne er stadig tilgængelige på Internet Archive Wayback Machine via dette link: Collstrop.dk nyheder pr. 25/9-2008.

Tidslinie

1772
Andreas Collstrop (tidl. Andreas Lauesen) (f. 1742, d. 1820) køber sammen med tømmerhandler Jochum Schou, Gustmeyers Tømmerhandel, og starter det, som senere skal blive til virksomheden Collstrop.

1783
Andreas Lauesen Collstrop overtager alene virksomheden, han købte sammen med Jochum Schou.

1820
Andreas Lauesen Collstrop dør og forretningen overtages af hans søn Lauritz Collstrop (f. 1780, d. 1823).

1838
Lauritz Collstrop overdrager forretningen til sønnen Rudolph Collstrop (f. 1812, d. 1877) og træimprægnerings- og trælastfirmaet Collstrop grundlægges.

1875
Rudolph Collstrops søn Andreas Collstrop (f. 1847, d. 1933) optages som medindehaver.

1877
Rudolph Collstrop dør og sønnen Andreas Collstrop bliver eneindehaver af firmaet Jul. Rütgers Imprægneringsanstalt (Rütgersk/Rütgerst?), R. Collstrop, medlem af direktionen for "Aktiengesellschaft für Holzimprægnering in Russland St. Petersborg", kommanditist i firmaet Wolf Herrmann Berlin, medlem af bestyrelsen for Aarhus Trælasthandel og for Aktieselskabet Trækompagniet mm.

1888
Andreas Collstrop underskriver en kontrakt med De Danske Statsbaner om levering af sveller, og etablerer et savværk i Køge.

1889
Andreas Collstrop bygger det første trykimprægneringsanlæg i Køge, Collstrops Imprægneringsanstalt (Svellefabrikken). Anlægget bruges hovedsageligt til imprægnering af fyrretræssveller. Som imprægneringsmiddel anvendes indtil 1907 en blanding af zinkchlorid og tjæreolie (Rütgers metode).

1891
Der etableres et savværk og et imprægneringsanlæg i Horsens, og der etableres anlæg i Tyskland i samarbejde med Rüttiger.

1892
Andreas Collstrop indleder et samarbejde med det tyske firma Schoenberg & Domansky om store investeringer i skovbrug i Tyskland og Rusland.

1897
Andreas Collstrop danner sammen med Julius Rütgers, Berlin, Actien-Gesellschaft der Holzimprägnierungs-Anstalten, som frem til første verdenskrig driver syv imprægneringsfabrikker og to mobile imprægneringsanlæg i Rusland.

1901(?)
Grosserer A Collstrops fond til støtte til tilvejebringelse af arbsteder f. danske videnskabsmænd stiftes. (Cvr-nr.: 11578683).

1914
Collstrop omdannes til aktieselskabet R. Collstrop A/S med Andreas Collstrop som direktør og formand for bestyrelsen.

1917
Edv. Biilow (f. 1880, d. 1940) indtræder i direktionen og var medlem heraf indtil sin død.

1919
Marius Hansen (f. 1878, d. 1944) indtræder i direktionen og er enedirektør fra 1940 til sin død.

1933
Andreas Collstrop dør.
Kammeradvokat Vagn Aagesen (f. 1866, d. 1939) indsættes som formand for selskabet.

1937
Imprægneringsanstalten Collstrop - Stevnstrup ApS opføres i Stevnstrup ved Langå til imprægnering af granstammer efter Boucheries metode. Som imprægneringsmiddel benyttes natriumarsenit og fluornatrium (NAF-salt).

1939
Andreas Collstrops søn, legationsråd Rudolf Collstrop (f. 1883, d. 1953), indsættes som formand.
Imprægneringsanstalten i Køge nedbrænder.

1939
Imprægneringsanstalten i Køge genopbygges i en moderniseret udgave.

1945
Harry Jensen (f. 7. marts 1894, d. ?) og civilingeniør A. Blichfeldt-Petersen (f. 7. jan. 1895, d. 12. feb. 1962) indtræder som direktører for selskabet.

1955
Professor Peter Moltesen (f. 9. april 1914, d. 24. juni 2009) bliver medlem af bestyrelsen for R Collstrop A/S.

1968
Virksomheden overtages af Incentive A/S (stavet Insentive på collstrop.dk), NKT og Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.

1969
Nyt Træimprægnerings Aktieselskab overtager virksomheden De Danske Imprægneringsanstalter i Stenholtsvang ved Nødebo i Frederiksborg Amt (i dag Hillerød Kommune) og bliver kort efter omdannet til R. Collstrop A/S.

1970(?)
Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat stiftes (cvr-nr.: 22296612).

1971
Firmaet fusionerer med Dansk Træimprægnering A/S. Incentive A/S og Hotaco A/S ejer hver 50%.

1974
Der etableres en 7000 kvadratmeter stor fabrik i Ishøj, som producerer hegn og udemiljøer samt udfører lønimprægnering.

1975
Aktieselskabet Nordisk Aktiv Virke A/S stiftes (cvr-nr.: 37982318).

1976
Produktionen ophører på virksomheden i Stenholtsvang, og pladsen afvikles i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og R. Collstrop. Ved afviklingen stilles der krav om, at giftigt affald fra pladsen skal fjernes.

1977
DGU, Danmarks Geologiske Undersøgelser, gennemfører en forureningsundersøgelse, som viser, at jorden på grunden i Stenholtsvang er kraftigt forurenet ned i en halv meters dybde.

1978
Hillerød Kommune erklærer Collstrop-grunden i Stenholtsvang for tilstrækkeligt renset.

1987
300 metaltønder med gift findes på grunden i Stenholtsvang efter et anonymt tip fra en tidligere ansat. Tønderne er dumpet i en mose på grunden og dækket med flis. Det viser sig senere, at tønderne indeholder imprægneringsvæske.
Aktieselskabet Ny Heden A/S stiftes (cvr-nr.: 10702232).

1990
Undersøgelser viser, at der årligt siver 150 gram arsen til Esrum Sø fra den forurende grund i Stenholtsvang.

1991
Produktionen af hegn og udemiljøer bortsælges til den belgiske agent, og to år senere overtages imprægneringsvirksomheden af den nuværende ejer, Preben Kjærgaard.

1994
Anpartsselskabet Collstrop Holz ApS startes.

1995
Anpartsselskabet Collstrop Ishøj ApS startes.

1996
Aktiselskabet Vich 4668 A/S stiftes og overtager Malcolm Holding A/S. Vich 4668 A/S ændres senere til PKC Holding A/S (cvr-nr.: 19374408).

1997
Virksomheden Dansk A-Træ med afdelinger i Brande, Randers og Hvidovre tilkøbes.

1998
Dura Træbehandling A/S i Nyborg tilkøbes.
Nordisk Aktiv Virke A/S anmelder en købekontrakt mellem Hevea Timber Ltd. og Vich 4668 om Nordisk Aktiv Virke A/S' køb af aktierne i Malcolm Holding A/S til konkurrencestyrelsen.

2001
Anpartsselskabet Collstrop Holz ApS opløses.

2003
Nordisk Aktiv Virke A/S i Kolding overtager Toplak Industrilakering A/S i Brørup.

2006
Nye undersøgelser viser, at der årligt siver op til seks kilo arsen til Esrum Sø fra den forurende grund i Stenholtsvang.
Collstrop sælger trykimprægneringsanlægget Sydjysk Tryktræ i Skodborg.
Collstrop sælger ejendom i datterselskabet Collstrop Ishøj ApS og opløser derefter anpartsselskabet.
PKC Holding A/S opløses.

2007
Imprægneringsafdelingen Collstrop - Dansk Træimprægnering, Brabrand A/S lukker.

2008
I forbindelse med pålægning af nyt tag hærger en brand kontorbygningen på afdelingen i Brande.

2010
Virksomheden A/S Collstrop - Dansk Træimprægnering, Kolding tilknyttes (associeret) til DI.

2011
Allan Kjærgaard udtræder af bestyrelsen i Burcharths Farve- & Lakfabrik A/S (del af Nordisk Aktiv Virke A/S som også ejer Collstrop) og Birgitte Hjuler Nielsen indtræder som medlem.


Kilder:
25 års jubilæum som igangsætter
Bilag 1. Fusioner og virksomhedsovertagelser i 1996
Branchebeskrivelse for træimprægneringsvirksomheder (PDF-fil 1,7 MB)
Børsen
Branchebeskrivelse for træimprægneringsvirksomheder
Collstrop historie
Collstrop nyheder (samme side pr. 25/9-2008)
Cvr.dk
Danmark og multinationale virksomheder før 1950 (ISBN: 87-7838-508-3)
DI Business nr. 25 - 23. august 2010
Hit med historien
KRAK: Danmarks ældste Forretninger (PDF-fil 15 MB)
Kraks Blå Bog 1910
Kraks Blå Bog 1957
Nordisk Aktiv Virke A/S' anmeldelse af konkurrenceklausul
Specialerapport: Metoder til oprensning af tungmetalforurenet jord
TEMA: Brandimprægnering af træ
Virksomhedsnyt
Wikipedia, den frie encyklopædi