tirsdag den 26. oktober 2010

Niras tager flere jordprøver

Igen i dag har Niras været i Langdalen og tage jordprøver nedenfor Collstrop-grunden.

Niras har igen i dag været i Langdalen og taget jordprøver nedenfor Collstrop-grunden. Foto: Bo Christensen

mandag den 25. oktober 2010

Der bliver taget prøver i Langdalen

Her til formiddag har rådgivningsvirksomheden Niras været i Langdalen og taget prøver på skrænten og marken bagved Collstrop-grunden.

Niras tager prøver i Langdalen bagved Collstrop-grunden. Foto: Bent Christensen

Masser af regn

Henover lørdag og søndag har det regnet næsten uafbrudt i 24 timer. Regnvandet løber nedover den arsenholdige jord, og ender på Collstrop-grundens sydlige ende, hvor der står blankt vand i hele grundens bredde. Den sydlige ende af grunden grænser op til Langdalen. Det meste af vandet ender i et regnvandsbassin i det sydøstlige hjørne og i et kloakafløb i det sydvestlige hjørne. Resten står og siver langsomt ned i jorden. Meget af det ender sandsynligvis i Langdalen, da vandhullet nedenfor grunden vokser betragteligt i areal.
Her er lidt stemningsbilleder og et par videoer taget søndag formiddag.

Billede taget fra den nordlige ende af grunden ned mod Langdalen. Foto: Bo Christensen

Regnvandet løber nedover den arsenforurenede jord. Foto: Bo Christensen

Sådan ser Collstrop-grunden ud efter 24 timers regn. Foto: Bo Christensen

torsdag den 14. oktober 2010

Livlig aktivitet på grunden

I går blev der lagt et lag plastik udover det område på grunden, hvor der er blevet gravet jord væk.

Der er blevet lagt plastik udover det område, hvor der er fjernet jord. Foto: Bo Christensen

Foto: Bo Christensen

Der ligger stadig jord med aflejringer fra imprægneringsvæske på Collstrop-grunden. Foto: Bo Christensen

I dag har Region Midtjylland, rådgivningsvirksomheden Niras og BOAX Ejendomme været på grunden.

Foto: Bo Christensen

søndag den 10. oktober 2010

Der bliver fortsat gravet på grunden

Det haster tilsyneladende så meget med at få fjernet jorden på giftgrunden, at der arbejdes i weekenden. På et tidspunkt mellem lørdag kl. 17.30 og søndag kl. 9.30 er der igen blevet gravet og fjernet jord. Blandt andet er den nedgravede vandfyldte betontank, blevet fyldt og dækket til med jord, hvilket har medført at vandet fra den, er blevet presset ud og er løbet ned i grundens sydlige ende, som grænser op til Langdalen.

Her kan det ses, at den grønne arsenholdige jord også findes nede i omkring en meters dybde. Foto: Bo Christensen

Foto: Bo Christensen

En nedgravet metaltank er ved at blive gravet fri. Foto: Bo Christensen

lørdag den 9. oktober 2010

Der bliver fjernet jord fra Collstrop-grunden

Nogen er gået i gang med at fjerne det øverste lag jord midt på Collstrop-grunden.
Jeg ved ikke hvem der fjerner jorden, eller hvor den bliver kørt hen.

I et område midt på grunden er der fjernet jord. Foto: Bo Christensen

Der er fjernet et lag på omkring en halv meter. Rundt langs to af siderne på det område, hvor der fjernes jord, er der gravet en dybere rende. Foto: Bo Christensen

Den vandfyldte tank midt på grunden er forsøgt gravet fri. Foto: Bo Christensen

fredag den 8. oktober 2010

Kommunen informerer om arsenforureningen af vandhullerne i Langdalen

Århus kommune har i Langdalen nedenfor Collstrop-grunden opsat et skilt, hvor de informerer om arsenforureningen af vandhullerne. Skiltet melder ikke noget om, der skulle være fare forbundet med at spise de kirsebær, brombær, æbler og svampe, som vokser på dalens nordlige skrænt nedenfor giftgrunden.

Teksten på skiltet er:

Natur og Miljø
informerer om arsen i Langdalen

Collstrup-grunden på Edwin Rahrs Vej er forurenet med bl.a. arsen, der har været anvendt som imprægneringsmiddel i træ i Danmark frem til 1992.

Prøver har for nylig påvist arsen i vandhullerne i Langdalen:

Vandhul øst for Collstrup-grunden:0,012 mg/l
Vandhul ud for Collstrup-grunden:0,016-0,021 mg/l
Kvalitetskrav til drikkevand (tapvand):0,010 mg/l
Regnvand fra by- og industriområder0,010-0,015 mg/l
De fundne arsenværdier er kun let forhøjede i forhold til drikkevand og afstrømmet regnvand.

Embedslægen har dog anbefalet indhegning af vandhullerne.

Videre undersøgelser
Region Midtjylland har ansvaret for jordforureningen på Collstrup-grunden og vil snarest påbegynde en undersøgelse af, hvad der evt. skal ske med forureningen. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt på skrænten syd for grunden. Formålet er at afklare, hvorvidt og i hvilket omfang forureningen påvirker vandet i Langdalen.

Du kan få yderligere oplysninger om sagen på Århus Kommunes hjemmeside:

www.aarhuskommune.dk/borger/natur-og-miljoe

Den forurenede grund ligger på den anden side af træerne øverst til venstre i billedet. Foto: Bo Christensen

Århus Kommune har opsat et skilt i Langdalen, hvor de informerer om arsenforureningen af vandhullerne. Foto: Bo Christensen

Kommunen har samtidig lagt "Orientering om Collstrup-grunden" ud på deres hjemmeside, hvor de blandt andet forsikrer om, at det store grundvandsmagasin under Langdalen og Collstrop-grunden ikke er truet af forureningen.

Orientering om Collstrup-grunden (PDF-fil 1,2 MB)

Kommunens forsikring om at vores grundvand ikke er i fare, er dog i modstrid med den information, man kan læse i "Lokalplan nr. 584: Boligområde ved Helenelyst i Brabrand".
Århus Amt har udtalt, at i området ved Helenelyst er der - ud fra den viden, man har i dag, stort set kun dæklag af sandede eller meget sandholdige aflejringer oven på grundvandsmagasinerne. Den naturlige beskyttelse er dermed ringe eller helt fraværende.

Det er vigtigt, at der ved den fremtidige anvendelse af området tages væsentlige hensyn, da området er sårbart i vandindvindingsmæssig sammenhæng, og at der sikres mest muligt mod nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

Der bør derfor ikke anvendes sprøjtemidler og ske forurening af nogen som helst art, der kan medføre nedsivning til grundvandet.

Eksisterende tilledning af drænvand fra Langdal til Porskær og Voldbæk skal bibeholdes for at bevare tilstanden i dette.
Lokalplan nr. 584 Boligområde ved Helenelyst i Brabrand (PDF-fil 4,0 MB)

Vandsystemet i Langdalen løber fra dalens østlige ende mod vest, via overløb løber det under Langdalsvej og derefter ud i et forholdsvis nyanlagt vandhul. Via overløb i dette vandhuls vestlige ende ledes vandet videre forbi Porskær, Helenelyst og derefter ud i Voldbæk og videre ud i den nordvestlige ende af Brabrand Sø. På den modsatte side af søen ligger de vandboringer, som kommunen forsikrer, ikke er truet af arsenforureningen.

torsdag den 7. oktober 2010

Collstrop-grunden forladt

Her til morgen er alle de lastbilanhængere og containere, som har været parkeret på den forurenede grund, blevet fjernet. Nu er der kun bjerge af knust beton, knust asfalt, og arsenforurenet jord og forskelligt affald efterladt af Collstrop tilbage.

Grunden er blevet forladt. Nu er der kun arsenforurenet jord og bjerge af knust beton og knust asfalt tilbage. Foto: Bo Christensen

Der er stadig en del træaffald på grunden. Foto: Bo Christensen

Det har regnet i nat. Regnvandet løber ned i dette regnvandsbassin i grundens sydøstlige hjørne. Foto: Bo Christensen

Industriaffald fra virksomheden Collstrop. Foto: Bo Christensen

mandag den 4. oktober 2010

Region Midtjylland besøger Collstrop-grunden

Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland var her til formiddag på Collstrop-grunden i Brabrand for at lege jorden-er-giftig og tage billeder. Porten i det noget skrøbelige hegn ud mod Edwin Rahrs Vej var lukket, men de havde ingen problemer med at kommer omkring det midlertidige hegn og ind på grunden. De kunne også have valgt at bruge et af hullerne i hegnet på grundens sydside.

Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland går rundt på den stadig frit tilgængelige Collstrop-grund på Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Foto: Bo Christensen

Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland går tur og tager billeder på Collstrop-grunden i Brabrand. Foto: Bo Christensen

Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland på vej rundt om hegnet på den stadig frit tilgængelige Collstrop-grund på Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Foto: Bo Christensen

Claes Esben Olsen og Helle Lisbeth Larson fra Region Midtjylland er udenfor hegnet igen. Foto: Bo Christensen

Claes Esben Olsen
Sagsbehandler for jordforureningssager i Syddjurs kommune, Undersøgelse og afværge af jordforureninger.
Telefon: 8728 5213
Mobil: 2960 8852
E-mail: claes.olsen@ru.rm.dk

Helle Lisbeth Larson
Sagsbehandler for jordforureningssager i Århus og Samsø kommuner, Vidensniveau1-kortlægning, Oliebranchens Miljøpulje OM.
Telefon: 8728 5216
Mobil: 2961 0635
E-mail: helle.larson@ru.rm.dk

Vandhul i Langdalen hegnes ind

Her til formiddag har Århus Kommune sendt to mand fra Natur og miljø ud for at sætte hegn omkring den ene af søerne i Langdalen.
Den opsatte indhegning kommer på et tidspunkt til at stå ude i søen, da kommunen tilsyneladende ikke har tænkt på, at søernes areal vokser meget efter store regnskyl og når vinterens sne smelter.

Århus Kommune: Natur og miljø sætter hegn omkring det ene vandhul i Langdalen. Foto: Bo Christensen

Århus Kommune: Natur og miljø sætter hegn omkring det ene vandhul i Langdalen. Foto: Bo Christensen

Århus Kommune: Natur og miljø sætter hegn omkring det ene vandhul i Langdalen. Foto: Bo Christensen

6. oktober er der kommet "Adgang forbudt"-skilte op ved den indhegnede sø i Langdalen. Foto: Bo Christensen

Collstrop aldrig straffet for forurening

Det viser sig, at firmaet Collstrop, som har forurenet 13 industrigrunde med arsen, kobber, krom, kulbrinter, phenoler, tjærestoffer, flygtige oliestoffer (BTEX) og tungmetaller, aldrig er blevet straffet for forureningen, eller blevet holdt ansvarlige for oprydningen.

Collstrop har gennem årene forsøgt at undgå, at tage ansvar for deres forurening ved gentagne gange at opløse de forskellige Collstrop-selskaber og kanalisere store millionbeløb over i andre selskaber i koncernen. Disse krumspring har gjort det meget svært for myndighederne, at finde ud af hvem de skal gøre et erstatningskrav gældende overfor.
Firmaets nuværende direktør siden 1991, Preben Kjærgaard, har i en skriftlig udtalelse slået fast, at den værste forurening skete, inden han kom til, at Collstrop er mere miljørigtigt i dag, og at datidens miljølovgivning var for lempelig.
Læs hele artiklen på dr.dk: Storforurener er aldrig straffet

Det kunne være interessant at høre Preben Kjærgaard forklare hvilke lempelige miljølove, som lå til grund for beslutningen om at grave 300 tønder med giftig imprægneringsslam ned på Collstrop-grunden ved Esrum Sø.

Hvem ved hvad de har gravet ned på Collstrop-grunden i Brabrand?

fredag den 1. oktober 2010

Fagforbund efterlyser Collstrop-ansatte

I et læserbrev på Dagbladet Arbejderen og i en artikel på Sjællands Nyheder kan man i dag læse, at fagforbundet 3F efterlyser tidligere ansatte på Collstrop, der kan fortælle om arbejdsmetoderne på virksomheden.

Hverken grunden i Brabrand ved Århus eller grunden i Hillerød er blevet ryddet for giftigt affald fra produktionen, og da det er meget giftige stoffer, der er blevet arbejdet med, søger 3F tidligere ansatte, der har været i berøring med giftstofferne og som kan have pådraget sig skader, der aldrig er blevet anmeldt eller anerkendt, siger Michael Liesk fra 3F Frederiksborg.
- Stoffer, der er meget giftige. Stofferne kan give skader på mennesker som kræft, fosterskader, genetiske skader, luftvejsskader, nyreskader og nerveskader for blot at nævne nogle af de mange katastrofale følger, der kan være forbundet med at arbejde på fabrikkerne, fortsætter han og fortæller, at stofferne er blevet anvendt fra begyndelsen af 1960 og frem til midt i 90'erne.
3F vil gerne i kontakt med folk, som har arbejdet på en af Collstrop-fabrikkerne, transporteret affald eller har været med til at nedgrave affald på grunden.

Hvis du ved noget, så kan du henvende dig til:

3F Frederiksborg
Telefon 70 300 808

Michael Liesk
Telefon 60 217 011 eller 70 300 808
E-mail: michael.liesk@3f.dk

Læs hele artiklen på sn.dk: Fagforbund efterlyser Collstrop-folk
Se læserbrevet på arbejderen.dk: Har du arbejdet for Collstrop?