torsdag den 16. maj 2013

Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om forurenet jord

Folketinget vedtog i tirsdags L 174  Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord (jordforureningsloven). Jeg har endnu ikke haft tid til at gennemlæse den nye lov i dybden, men har bidt mærke i nedenstående ændringer. Jeg vil umiddelbart mene de, kan få betydning for oprydningen af de forurenede collstrop-grunde og andre jordforureninger, som indtil videre har fået lov at blive liggende, da der ikke har kunnet påvises en påvirkning af drikkevandsressourcer.

I den tidligere lov om forurenet jord stod der blandt andet:
§ 1. Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.
§ 3. Stk. 3. Arealer, hvor der alene forefindes lettere forurenet jord, kortlægges ikke. Arealer kortlægges dog, hvis den lettere forurenede jord i særlige tilfælde kan have skadelig virkning på grundvand eller indeklima.
§ 6. Som et led i kortlægningen efter § 4 og § 5 fastlægger regionsrådet med henblik på en videre offentlig indsats de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan
1) have skadelig virkning på grundvandet inden for et område med særlige drikkevandsinteresser,
2) have skadelig virkning på grundvandet i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller
Dette er ændret til:
§ 1. Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.
§ 3. Stk. 3. Arealer, hvor der alene forefindes lettere forurenet jord, kortlægges ikke. Arealer kortlægges dog, hvis den lettere forurenede jord i særlige tilfælde kan have skadelig virkning på grundvand, overfladevand, internationale naturbeskyttelsesområder eller indeklima.
§ 6. Som et led i kortlægningen efter § 4 og § 5 fastlægger regionsrådet med henblik på en videre offentlig indsats de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan
1) have skadelig virkning på grundvand,
2) have skadelig virkning på overfladevand,
Læs mere på folketingets hjemmeside, hvor blandt andet det vedtagne lovforslag kan hentes som PDF-fil: L 174  Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord